ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/07686
instagram facebookline    TEL : 02 102 6569, 063 269 2961
แกรนด์ตุรกี 9 วัน 6 คืน พักโรงแรม 5 ดาว บินตรงโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

แกรนด์ตุรกี 9 วัน 6 คืน พักโรงแรม 5 ดาว บินตรงโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

เส้นทาง ทัวร์ตุรกี ทัวร์ยุโรป Premium VIP
รหัสทัวร์ WCN PREMIUM TK2009I
ระยะเวลา 9
สายการบิน TK
ราคาเริ่มต้น ฿49,900
จองโปรแกรมนี้
สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน
ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้
นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก
พิเศษ ลิ้มรสกับสเต๊กชื่อดัง NUSR-ET STEAKHOUSE
พักโรงแรม 5 ดาว บินตรงโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
  1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล

X X X
  2

อิสตันบลู – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดิน

X
  3

ปามุคคาเล่ – อุชิซาร์ – ระบำหน้าท้อง

  4

คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่

  5

ปามุคคาเล่ – นครโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เซลจุก เมืองโบราณเอเฟซุส – อิซเมียร์

  6

อิซเมียร์ – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

  7

อิสตันบูล – พระราชวังทอปคาปึ – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – แกรนด์บาซาร์ ตลาดเครื่องเทศ

  8

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเชห์ SPICE MARKET – สนามบิน

X
  9

กรุงเทพฯ

X X X
1
สถานที่ :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล


อาหาร : X   X    X 
2
สถานที่ :

อิสตันบลู – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดิน


อาหาร : X        
3
สถานที่ :

ปามุคคาเล่ – อุชิซาร์ – ระบำหน้าท้อง


อาหาร :         
4
สถานที่ :

คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่


อาหาร :         
5
สถานที่ :

ปามุคคาเล่ – นครโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เซลจุก เมืองโบราณเอเฟซุส – อิซเมียร์


อาหาร :         
6
สถานที่ :

อิซเมียร์ – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย


อาหาร :         
7
สถานที่ :

อิสตันบูล – พระราชวังทอปคาปึ – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – แกรนด์บาซาร์ ตลาดเครื่องเทศ


อาหาร :         
8
สถานที่ :

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเชห์ SPICE MARKET – สนามบิน


อาหาร :        X 
9
สถานที่ :

กรุงเทพฯ


อาหาร : X   X    X 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด PDF
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ)
  บินภายใน 1 เที่ยว (อิสตันบูล-ไคเซอรี่)
  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
  โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
  ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
  ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม์)/หากผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (ต้องซื้อประกันเพิ่ม) 
  น้ำดื่มบริการบนรถโค้ช
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
  ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
  หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้
  ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
  ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น วันละ 5 USD / ท่าน / วัน 
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวัน 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
  กรุณาจองพร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน 
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก  
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
©2014 hermesholidaytravel.com All rights reserved    Power By : applezeed.com